saigon cafe.jpg
1813 North Main St Sunset UT 84015
1813 North Main St Sunset Utah 84015 US
801-773-6121801-773-6121

Vietnamese food in Sunset.  

Hours

Daily: 9:30 am-7:30 pm